Dập như máy thế này thì nát hết hàng họ con nhà người ta