Em diễn viên mới vào nghề Moa Maeda bị đồng nghiệp lần lượt kiểm hàng