Em sinh viên trường y Mio Ozora cặp với giáo sư già