Người đàn ông số hưởng ứng với câu hoa thơm đánh cả cụm