Tag: Kato Camellia

Ôn lại kỷ niệm xưa cùng người thầy đáng kính trong nhà nghỉ

Ôn lại kỷ niệm xưa cùng người thầy đáng kính trong nhà nghỉ